„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Den: 30

    
www.sdetmi.comNovinyTEHO 

Den: 30

Fantasy knižný klub je určený mladým čitateľom Knižnice pre mládež mesta Košice vo veku od 12 -18 rokov, ktorí obľubujú fantasy literatúru. Stretnutia klubu prebiehajú raz mesačne (vo štvrtok) o 16.30 hod. v priestoroch pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice – LitPark. Účasť na krúžku je podmienená platným čitateľským preukazom.

Cieľom tohto projektu je neformálne vzdelávanie tínedžerov, ktoré spojí rovesníkov so spoločnými záujmami a popri workshopoch o knižných fantasy novinkách ich naučí blogovať a písať aj pridávať knižné recenzie.

Ročný projekt vyvrcholí MiniFantasy festivalom v auguste 2016, kedy sa všetci spoločne zabavia s fantasy litaratúrou a vyhodnotia pokroky v blogovaní a recenzistike. Aktívnym členom knižnica garantuje zábavné stretnutia s rovesníkmi, pravidelné zasielanie informácií o najnovších fantasy-novinkách vo fonde a navyše možnosť prečítať si tieto novinky prednostne.

 

Stretnutia:

1. stretnutie: Vitajte v klube!
termín: september 2015

aktivity: zoznámenie sa, predstavenie aktivít a plánov krúžku, očakávania a obavy účastníkov

2. stretnutie: Všeobecný prehľad fantasy literatúry

Dňa 22.10.15 sa uskutočnilo v poradí už druhé stretnutie Fantasy knižného klubu. Cieľom tohto stretnutia bolo priblížiť deckám, teda čitateľom začiatky fantasy literatúry, prvých autorov a ukázať a porozprávať im čo to o nich.

3. stretnutie: Slávnostne sľubujem, že nemám za ľubom nič dobré

termín: november 2015

aktivity: predstavenie najslávnejšej súčasnej autorky fantasy literatúry a jej tvorby, workshop na výrobu prútikov a náramkov priateľstva

4. stretnutie: Upíri sa netrblietajú

termín: december 2015

aktivity: predstavenie kníh a autorov fantasy literatúry zameranej na upírov od histórie až po súčasnosť

5. stretnutie: Po stopách J.R.R Tolkiena

termín:január 2016

aktivity: prezentácia o živote a tvorbe „otca“ fantasy literatúry J.R.R. Tolkiena

6. stretnutie: Mágia vo fantasy literatúre

termín: február 2016

aktivity: predstavenie fantasy literatúry, v ktorej sa vyskutuje mágia v akejkoľvek podobe

7. stretnutie: Fantastické tvory a ich výskyt

termín: marec 2016

aktivity: prehľad magických bytostí, ktoré sa vyskytujú vo fantasy literatúre

8. stretnutie: Ako písať recenzie

termín: apríl 2016

aktivity: workshop o tom ako začať s písaním recenzií, hosťom bude mladá recenzistka, ktorá nás naučí ako písať recenzie

9. stretnutie: Základy blogovania

termín: máj 2016

aktivity: workshop o tom ako si vytvoriť blog, ako si urobiť design, ako pridávať články, ako svoj blog spropagovať

10. stretnutie: Príprava prezentácii na Festival fantázie

termín: jún 2016

aktivity: účastníci budú samostatne za dozoru knihovníčky pripravovať program na festival

11. stretnutie: Príprava prezentácií na Festival fantázie

termín: júl 2016

aktivity: účastníci budú samostatne za dozoru knihovníčky pripravovať program na festival

12. stretnutie: Festival fantázie

termín: august 2016

aktivity: worshopy, besedy, prednášky na tému fantasy literatúry, ktoré sa budú odohrávať v priestoch parku v Kasárňach/Kulturpark

Fond na podporu umenia

Den: 30

Čitateľom knižnice sa stáva každý, kto splní nasledovné podmienky:

 • navštívi niektorú z pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice;
 • vyplní a podpíše príslušnú prihlášku za čitateľa knižnice;
 • predloží platný občiansky preukaz, u cudzincov pas, u maloletých detí sa vyžaduje súhlas rodiča/zákonného zástupcu;
 • oboznámi sa s platným knižničných a výpožičným poriadkom;
 • zaplatí predpísané ročné členské.

Po splnení vyššie uvedených podmienok Vám bude vystavený preukaz čitateľa a vy sa stávate plnohodnotným čitateľom knižnice. To Vás oprávňuje k využívaniu všetkých služieb poskytovaných Knižnicou pre mládež mesta Košice vo všetkých jej pobočkách bez rozdielu.

Časté otázky

Den: 30

Knižnica v prípade záujmu ponúka pre školské kolektívy možnosť pripraviť podujatie na vopred dohodnutú tému 

 • Odporúčaná literatúra pre deti a mládež, mimočítankové čítanie

Multiplicitná ponuka literárnych diel známych svetových a domácich klasikov zaradených do vyučovacieho procesu na hodinách Slovenského jazyka a literatúry.

 • Prenesené vyučovacie hodiny, informačná výchova

Cieľom je priblížiť deťom a mládeži zásady správneho čítania, naučiť ich, ako sa má zaobchádzať s knihami, pomáhať im pri výbere vhodných kníh, učiť ich samostatne sa orientovať v knižničnom fonde a oboznámiť ich s identifikačnými údajmi knihy. Môžu sa naučiť efektívne postupovať pri vyhľadávaní informácií, pracovať so slovníkmi a s encyklopédiami rôzneho druhu a vyhľadávať si odbornú literatúru potrebnú na štúdium. Prostredníctvom podujatí spojených s výstavkami spoznávajú literárne diela, ich autorov a ilustrátorov aj ľudovú slovesnosť (rozprávky, povesti, piesne, hádanky, riekanky, hry).

 • Besedy so spisovateľmi, ilustrátormi a významnými osobnosťami

Beseda prostriedok ako zaujať deti a mládež, priblížiť ich k tvorcom kníh a k čítaniu samotnému. Má tiež sprostredkovať poznanie, že aj spisovateľ, ilustrátor, či známa osobnosť sú živí a konkrétni ľudia,  s vlastnými rodinami a životnými osudmi. Ak sa potom chcú účastníci besedy dozvedieť viac a siahnu po knihách v policiach účel besedy bol splnený. 

 • Tematicky zamerané zábavno-náučné podujatia

Sprostredkujú čitateľom rôznych vekových kategórií zábavu, poučenie, napätie i dobrodružstvo. Pomáhajú rozvíjať ich zručnosti, kreativitu a individualitu a smerujú k naplneniu cieľa, aby sa kniha stala súčasťou každodenného života detí, ale aj dospelých. Pomocou rozmanitých podujatí a aktivít je možné zatraktívniť čítanie a pozitívne zviditeľniť knižnicu ako kultúrnu a vzdelávaciu inštitúcie.

 • Zážitkové čitanie

Tento interaktívny spôsob práce s literárnym textom, ktorého súčasťou je využívanie tvorivej dramatiky a výtvarných aktivít prispieva k formovaniu osobnosti dieťaťa. Pomáha rozvíjať jeho intelekt, emocionálne vnímanie a zážitok z čítania. Učí ho nielen správne vnímať text, ale aj  porozumieť obsahu čítaného textu (čítanie s porozumením).

 • Týždeň slovenských knižníc 

Vyhlasuje ho Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov, so zámerom pozitívne zviditeľňovanie knižnice ako kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejších podujatí a aktivít. Zapájajú sa do neho všetky typy knižníc z celého Slovenska.

 • Literárne Košice Jána Štiavnického 

Literárna súťaž pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií. Od roku 1995 ju každoročne vyhlasuje Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s Mestom Košice, Inštitútom slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a Katedrou Slovakistiky slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Hlavným cieľom je snaha o kultivovanie osobnosti mladých ľudí prostredníctvom upevňovania ich vzťahu k literatúre.

 • Čitateľský maratón

Linka detskej istoty pre UNICEF pripravuje každoročne projekt „ČÍTAJME SI", v rámci ktorého sa deti po celom Slovensku vo verejnom čítaní pokúšajú o prekonanie minuloročného rekordu v najpočetnejšom detskom čitateľskom maratóne. Každoročné prekonávanie rekordu je len formou, prostredníctvom ktorej chce organizátor dosiahnuť cieľ projektu - podporiť čítanie u detí, podporiť návštevy knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

 • Deň ľudovej rozprávky 

Je neoficiálnym sviatkom, ktorý sa viaže ku dňu narodenia Pavla Dobšinského (1828), známeho zberateľa slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov (Byron, Mickiewicz) a klasikov svetovej literatúry (Shakespeare, Rousseau), literárneho kritika, publicistu a folkloristu. Vznikol v rámci kampane Slovensko Dobšinskému, pri príležitosti 180. výročia jeho narodenia.

Den: 30

ROK 2013                        ROK 2016

ROK 2014                        ROK 2017

ROK 2015                        KRONIKY KNIŽNICE  

Back to top